English  

  Предметът на дейност на

 обхваща:

правна помощ, представителство и посредничество в областта на фирменото и търговското право, застрахователното право, данъчното право,правото на чуждестранните инвестиции, приватизационните сделки и сделките с недвижима собственост, право на несъстоятелността;
 

правна помощ, представителство и посредничество в областта на международното право;
 

представителство в областта на индустриалната собственост /изобретения и полезни модели, марки и промишлени образци/ и в областта на интелектуалната собственост /авторски и сходни права/;
 

представителство и посредничество за извънсъдебно уреждане на споровете.

 Освен това 
:
 
 

предоставя високопрофесионални консултации във всички области на българското и чуждестранното законодателство;
 

извършва регистрация и промени в регистрацията на различни правни субекти;
 

осъществява процесуално представителство по граждански, административни и наказателни дела.